Het advocatenkantoor is al jaren gespecialiseerd in Wsnp-zaken en minnelijke schulregelingen in het gehele land.

Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen. Deze regeling valt onder de Faillissementswet.

 Wetswijziging schuldregelingen  per 1 juli 2023. Faillissementswet en Wet op de schuldhulpverlening !!!

1. Schuldregeling gaat van 36 maanden naar 18 maanden. Zowel in de Msnp (gemeente) als in de Wsnp (rechtbank)

 2. De gespaarde maanden (aflossing per maand) in de Msnp wordt afgetrokken van de duur van de Wsnp.

 3. Het minnelijke traject overslaan. Dit is in de wet beter uitgelegd en daardoor beter uitvoerbaar.

    Bijvoorbeeld als er onvoldoende aflosmogelijkheid is of als er andere omstandigheden zijn die het onmogelijk maken om een minnelijk traject te doorlopen.,

 4. Toetsing termijn door de rechtbank van de te goeder trouw gaat van 5 jaar naar 3 jaar.

 5. Uitsluitingstermijn Wsnp van 10 jaar wordt geschrapt.

Heeft u als privépersoon zoveel schulden dat u deze niet meer kunt aflossen dan kunt u zich wenden tot de gemeente of de gemeentelijke kredietbank van uw woonplaats.

De afdeling Schuldhulpverlening probeert uw schulden te saneren (saneringskrediet) of te bemiddelen. Het traject bij de gemeentelijke schuldhulpverlening of kredietbank heet het minnelijke traject (Msnp genoemd). Lukt het deze instanties niet dan kunt u door naar het wettelijke traject (Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Voor toelating tot de Wsnp moet een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. In de meeste gevallen verzorgt dit de gemeente.

Bent u als schuldenaar (saniet) toegelaten tot de Wsnp dan benoemt de rechtbank een Wsnp-bewindvoerder die al uw in- en uitgaven controleert. Er geldt een postblokkade voor de eerste 13 maanden van het Wsnp traject. De Wsnp-bewindvoerder is er voor de schuldeisers en de beschermingsbewindvoerder voor u als schuldenaar. 

Het is de taak van de Wsnp-bewindvoerder om gedurende de Wsnp-regeling zo veel mogelijk geld te sparen voor het aflossen van uw schulden. Voor u zijn het 3 financiële zware jaren en u dient zich te houden aan de diverse regels, zoals geen nieuwe schulden maken, sollicitatieplicht, afdrachtverplichting en inlichtingenplicht (gevraagd en ongevraagd). In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld omdat er nieuwe schulden zijn ontstaan of niet voldaan is aan de afdrachtverplichting) kan de eerste periode van 3 jaar met maximaal één of twee jaren worden verlengd. 

Wordt er na 3 tot 5 jaren door de rechtbank een schone lei toegekend, dan bent u verlost van de schulden waarvan sprake was op het moment van het uitspreken van de schuldsaneringsregeling. Ook al heeft de Wsnp-bewindvoerder deze schulden niet geheel kunnen aflossen.

 

 In de volgende situaties kan een advocaat voor u een beroepschrift indienen:   Let op de korte beroepstermijn van 8 dagen  !!!!

1. Beroep indienen bij het Gerechtshof tegen afwijzing toelating tot de Wsnp

De rechtbank heeft besloten om uw aanvraag tot toelating tot de Wsnp af te wijzen omdat bijvoorbeeld de schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan , door onverantwoord koopgedrag, strafrechtelijke schulden, fraude, eerdere faillissementen, bepaalde belastingschulden). Het kan ook zijn dat de rechtbank vindt dat u niet voldoet aan de maximale inspanningsverplichting (fulltime werken).

2. Beroep indienen bij de rechtbank en later bij het Gerechtshof tegen de tussentijdse beëindiging

Gedurende de periode van 3 tot 5 jaar kan de rechtbank besluiten om de schuldsanering op te heffen (dit wordt een tussentijdse beëindiging genoemd) omdat u zich niet houdt aan de opgelegde verplichtingen. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe schulden tijdens de Wsnp periode ontstaan of u heeft zich niet  gehouden aan de inlichtingsplicht en/of inspanningsplicht. Bij een eindzitting bij de rechtbank kan een advocaat u bijstaan om verweer te voeren. Wordt toch uw Wsnp / schuldregeling beëindigd door de rechtbank dan kan een advocaat u bijstaan in het hoger beroep bij het Gerechtshof. 

3. Beroep indienen bij het Gerechtshof tegen niet toekenning schone lei

De rechtbank heeft besloten om uw schuldsanering ná 3 of maximaal 5 jaar te beëindigen zonder schone lei.

Kosten:

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro deo advocaat) met een eigen bijdrage ad € 145-.  In Wsnp zaken wordt geen griffierecht geheven.

Mogelijk komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de advocaatkosten. Dit is wel afhankelijk van uw inkomen en vermogen. U dient hiervoor zelf een aanvraag in te dienen bij de gemeente waarin u woonachtig bent.

Het advocatenkantoor is gevestigd in het centrum van ‘s-Hertogenbosch.  U kunt via de website een bericht achterlaten en advocaat mr. Maton neemt contact met u op.  Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen. Let op de korte beroepstermijn van 8 dagen!

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

www.advocatendenbosch.nl

www.advocaatarbeidsrechtdenbosch.nl

 

 

 

 

 

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of