Sluiting woning door gemeente (burgemeester) wegens drugs en of prostitutie 

 De bronafbeelding bekijken

De gemeente (burgemeester) heeft de bevoegdheid om een woning, lokaal of een bijbehorend erf te sluiten. Een lokaal is dan een ruimte die geen woonruimte is, zoals een werkruimte, kantoor, etc. 

Sluiting woning wegens drugs 

De bevoegdheid tot sluiting wegens drugs (zoals hennepteelt of harddrugs) van een woning, lokaal of bijbehorend erf heeft de gemeente (burgemeester) op grond van artikel 13b Opiumwet. De bevoegdheid van de gemeente (burgemeester) om een woning wegens drugsoverlast te sluiten op grond van de aangepaste Opiumwet wordt ook wel de Wet van Damocles genoemd. 

Sluiting woning wegens prostitutie

Naast de Opiumwet heeft de gemeente (burgemeester) de bevoegdheid om een woning te sluiten ook op grond van artikel 174a Gemeentewet als sprake is van een verstoring van de openbare orde (bijvoorbeeld prostitutie) in of rondom de woning, lokaal of het erf. 

Gebruikelijke duur sluiting woning

Hoe lang de woning gesloten wordt is afhankelijk van de gemeente waar u woont. Dit kan 1 maar ook zomaar 6 maanden zijn. Iedere gemeente zou hierover eigen beleidsregels moeten hebben opgesteld maar veelal is dit niet het geval. Soms wordt wegens het ontbreken van prostitutiebeleid verwezen naar het overlastbeleid van de gemeente, of andersom. Uw woning wordt zichtbaar gesloten met een groot bord (gesloten op last van de gemeente (burgemeester) wegens drugs / prostitutie) en u mag de woning niet betreden. Indien u dat wel doet, is er sprake van een strafbaar feit.

Voornemen en zienswijze

Vaak gaat de feitelijke sluiting van de woning gepaard met een aankondiging (voornemen) van de sluiting. Per brief maakt dan de gemeente (burgemeester) kenbaar dat ze voornemens is de woning te sluiten. Nadat u dit voornemen heeft ontvangen, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw reactie (dat heet dan een zienswijze op het voornemen van de gemeente) daarop naar voren te brengen.

Fase voornemen en zienswijze wordt overgeslagen

In spoedeisende gevallen (en dat is aan de gemeente om dat te bepalen) kan de aankondiging (voornemen) tot de sluiting van uw woning worden overgeslagen en wordt direct overgegaan tot de feitelijke sluiting van uw woning. In dat geval kan u een bezwaarschrift (laten) indienen binnen 6 weken tezamen met een verzoek om een voorlopige voorziening (kort geding) bij de rechtbank.

Bezwaar bij de gemeente

Gaat de gemeente (burgemeester) niet mee in uw zienswijze tegen het voornemen (of wordt zelfs de fase van voornemen en zienswijze overgeslagen) dan wordt uw woning gesloten. Hiertegen kunt u dan een bezwaar bij de gemeente indienen. 

Hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie

Nadat een bezwaarschrift bij de gemeente is ingediend wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie. Deze bezwaarschriftencommissie is onafhankelijk van de gemeente en adviseert de gemeente in deze kwestie. De gemeente (burgemeester) is echter niet gehouden om dit advies van de bezwaarschriftencommissie op te volgen en mag daarvan dus afwijken. De gemeente moet dan wel motiveren waarom van het advies van de bezwaarschriftencommissie wordt afgeweken.

Beroep bij de rechtbank

Wordt het bezwaar bij de gemeente ongegrond verklaard dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. 

Voorlopige voorziening (kort geding) bij de rechtbank

Helaas voor u heeft zowel een bezwaarschrift bij de gemeente als een beroepschrift bij de rechtbank geen opschortende werking. Dit betekent dat uw woning alsnog gesloten kan worden tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure. Om het sluiten van de woning tegen te gaan, kan u tezamen met de bezwaar- of beroepsprocedure een verzoek om een voorlopige voorziening (kort geding) indienen bij de rechtbank. Hierbij zal de rechter op korte termijn een voorlopige beslissing nemen, waarbij de rechter kan bepalen dat het sluiten van de woning wordt uitgesteld, en u dus in de woning kunt blijven wonen, totdat op het bezwaar of beroep is beslist.

Ontbinding huurovereenkomst door verhuurder

In het geval uw huurwoning door de gemeente (burgemeester) is gesloten wegens drugs en of prostitutie dan kan uw verhuurder de huurovereenkomst buitengerechtelijk (dus zonder dat daartoe een procedure bij de kantonrechter voor hoeft te worden gestart door de verhuurder) tussentijds beëindigen. De verhuurder zal dan vaak nog de huur over de sluitingsperiode (dus de gedwongen sluiting door de gemeente voor een periode van 3 maanden) bij u als boete in rekening brengen. De verhuurder kan immers de huurwoning gedurende de gedwongen sluiting door de gemeente (burgemeester) niet aan iemand anders verhuren. 

Advocaat mr. Maton biedt u rechtshulp in deze situaties

Zowel voor het indienen van een zienswijze tegen het voornemen van de gemeente (burgemeester) om uw woning te sluiten wegens (een vermoeden van) drugs en prostitutie als voor het indienen van een bezwaar, beroep en of voorlopige voorziening kan mr. Maton u in woord en geschrift bijstaan.

www.advocatendenbosch.nl

ww.advocaatarbeidsrechtdenbosch.nl

www.advocaatnoordbrabant.nl

www.advocaatdenbosch.nu

 

 

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of