Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB).

Naar verwachting treedt op 1 januari 2020 de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB) in werking. Hierdoor verschuift de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van straffen en maatregelen (die door de rechter of het Openbaar Ministerie zijn opgelegd) van het Openbaar Ministerie (OM) naar de minister voor Rechtsbescherming.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Werkgevers gaan vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.
WAB-checklist voor werkgevers: wat u voor 1 januari moet doen Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Op rijksoverheid.nl staat en checklist voor werkgevers. Doel van de WAB Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. Maatregelen uit de WAB De invoering van de WAB brengt op 1 januari 2020 de volgende veranderingen met zich mee: Vast contract: lage WW-premie, flexcontract: hoge WW-premie Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract a te bieden. Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment. Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer. Transitievergoeding vanaf 1e werkdag De werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag.  Ook de berekening van de transitievergoeding verandert. Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar Vanaf 2020 kunnen een werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. Ook kan de tussenpoos (tijd tussen contracten) bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Tevens wordt vanaf 2020 in de wet een uitzondering opgenomen dat invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten. Dit hoeft niet meer in de cao te staan. Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Vanaf 2021 krijgen payrollkrachten recht op een goede pensioenregeling. Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van de te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden.
Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) 25 mei 2018
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Deze nieuwe Europese privacywet bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Als ondernemer bent u verplicht om extra maatregelen te nemen als u gegevens over klanten, personeel of andere personen vastlegt.

De compensatieregeling zwangere zelfstandigen 15-5-2018

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u toen een kind gekregen? Dan heeft u misschien recht op een compensatie van € 5.600 bruto. U kunt deze compensatie zwangere zelfstandigen sinds 15 mei 2018 aanvragen via de website van het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. De compensatie wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd.

Huwelijksvermogensrecht 1-1-2018

Hett wettelijke basisstelsel voor huwelijken die na 1 januari 2018 worden gesloten wijzigt. Echtgenoten trouwen niet meer automatisch in een algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap. Alleen het vermogen dat voor het huwelijk van de echtgenoten samen is en verder alles wat tijdens het huwelijk aan vermogen wordt opgebouwd, valt in de huwelijksgemeenschap. Het voorhuwelijks privévermogen, giften en erfenissen blijven voortaan van de echtgenoten privé, tenzij echtgenoten samen iets anders vastleggen in huwelijkse voorwaarden. Ook van belang bij een schuldhulpverleningstraject om te bepalen van wie de schulden zijn.
Bel mij terug!
De onderdelen met een * zijn hiervoor nodig.
Bel 073-610 06 14 of