Maton Advocatuur & Mediaton Den Bosch houdt u op de hoogte van nieuwe regelgeving

bijgewerkt 28 januari 2024

Besluit aanpassing wettelijke rente 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari wordt de wettelijke rente aangepast van 6% naar 7%. Onbetaalde vorderingen mogen met wettelijke rente verhoogd worden. Burgers met vorderingen ontvangen wettelijke rente als schadevergoeding. Burgers met schulden betalen wettelijke rente als schadevergoeding als zij niet betalen. De wettelijke rente is daarnaast een onderdeel van de maximale kredietvergoeding die gerekend mag worden voor het lenen van geld, rood staan en kopen op afbetaling. Met de stijging van de wettelijke rente neemt deze maximale kredietvergoeding toe tot 15%. De wettelijke rente wordt elk half jaar berekend op basis van de ECB-rente. De verhoging van de ECB-rente is de reden dat de wettelijke rente ook met 1 procentpunt stijgt.

Woning sluiten bij ernstig geweld per 1 januari 2024

Explosies bij woningen, beschietingen van een pand, het gebruik van ernstig geweld bij een gebouw in een woonwijk en buurtbewoners die zich niet veilig voelen door het aantreffen van wapens in een woning. Per 1 januari 2024 is wettelijk geregeld dat burgemeesters de bevoegdheid hebben om in dat soort situaties een woning te sluiten om de openbare orde in een buurt te bewaken. Burgemeesters mochten al een woning sluiten bij ernstige verstoring van de openbare orde door gedragingen die plaatsvinden in die woning. Maar dat is niet in alle gevallen toereikend gebleken. Burgemeesters hebben afgelopen tijd daarom hun toevlucht gezocht tot noodbevelen om de rust te creëren in een wijk. Met de uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid kunnen burgemeesters – en ook de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba – voortaan ook een woning sluiten op het moment dat rond het pand de openbare orde ernstig wordt verstoord of daarvoor ernstige vrees bestaat. Verder kan een huurovereenkomst buitengerechtelijk worden ontbonden en onteigening plaatsvinden als een gebouw is gesloten door de burgemeester ter handhaving van de openbare orde.

Wetswijziging schuldregelingen  per 1 juli 2023. Faillissementswet en Wet op de schuldhulpverlening !!!

1. Schuldregeling gaat van 36 maanden naar 18 maanden. Zowel in de Msnp (gemeente) als in de Wsnp (rechtbank)

 2. De gespaarde maanden (aflossing per maand) in de Msnp wordt afgetrokken van de duur van de Wsnp.

 3. Het minnelijke traject overslaan. Dit is in de faillissementswet beter uitgelegd en daardoor beter uitvoerbaar.

    Bijvoorbeeld als er onvoldoende aflosmogelijkheid is of als er andere omstandigheden zijn die het onmogelijk maken om een minnelijk traject te   

    doorlopen.

 4. Toetsing termijn door de rechtbank van de te goeder trouw gaat van 5 jaar naar 3 jaar.

 5. Uitsluitingstermijn Wsnp van 10 jaar wordt geschrapt.

Beslagrecht: Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Vanaf 1 januari 2021 gaat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in. Hierdoor wordt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Zo houden mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag over om van te leven.

Beslagrecht: Herziening beslag- en executierecht

Een schuldeiser mag maatregelen nemen als zijn rekeningen niet worden betaald. Maar het moet niet zover gaan dat mensen geen kant meer op kunnen. Daarom zijn de regels voor het executie- en beslagrecht herzien. De wet wordt in drie stappen ingevoerd, waarbij per 1 oktober 2020 al is geregeld dat in beginsel geen beslag meer wordt gelegd op bijvoorbeeld de inboedel van mensen met schulden als de kosten van verkoop hoger zijn dan de opbrengsten. Per 1 januari 2021 is het niet langer mogelijk om de gehele bankrekening van iemand met schulden op te eisen. Zo komen mensen niet onder het bestaansminimum en houden zij geld over om van te leven.

Faillissementswet: homologatie onderhands akkoord (HFW)

Ingangsdatum:  1 januari 2021

Nu veel ondernemingen door de coronapandemie hun bedrijfsvoering niet op de gebruikelijke manier kunnen voortzetten, is de verwachting dat meer ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen en misschien zelfs met een dreigend faillissement. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord kan een oplossing bieden. De wet maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden.

 

Arbeidsrecht: ouderschapsverlof voor een deel betaald

 Ingangsdatum: 1 augustus 2022

 Het kabinet heeft besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen van het UWV een uitkering van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Het betaalde verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De andere 17 weken kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Dat verlof is onbetaald, behalve als werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of collectieve arbeidsovereenkomst andere afspraken over maken.

 Voor wie?    ondernemers met personeel

 Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 

 Arbeidsrecht: compensatie transitievergoeding

 Bent u een kleine werkgever en beëindigt u uw bedrijf door ziekte of pensionering? Dan heeft u vanaf 2021, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding voor uw werknemers. De compensatie geldt ook wanneer uw bedrijf stopt door uw overlijden.

Voor wie?

ondernemers die hun bedrijf beëindigen door ziekte of pensionering
ondernemers van wie het overlijden leidt tot bedrijfsbeëindiging

 Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2021.

 Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Bestuursrecht (RDW): geen APK-plicht voor auto’s 50 jaar en ouder

 Ingangsdatum: 1 januari 2021

Werkt u in de autobranche? Auto’s van 50 jaar en ouder krijgen een vrijstelling van de Algemene Periodieke Keuring (APK). De APK-plicht vervalt voor oldtimers van 50 jaar en ouder. 

Voor wie?

handelaren in oldtimers
eigenaren van oldtimers
APK keuringsstations
garagebedrijven

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

   

Arbeidsrecht: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Werkgevers gaan vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

WAB-checklist voor werkgevers: wat u voor 1 januari moet doen

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Op rijksoverheid.nl staat en checklist voor werkgevers.

Doel van de WAB

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Maatregelen uit de WAB

De invoering van de WAB brengt op 1 januari 2020 de volgende veranderingen met zich mee:

Vast contract: lage WW-premie, flexcontract: hoge WW-premie

Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract a te bieden. Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment.

Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond

Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen een redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

Transitievergoeding vanaf 1e werkdag

De werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag.  Ook de berekening van de transitievergoeding verandert.

Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar

Vanaf 2020 kunnen een werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan. Ook kan de tussenpoos (tijd tussen contracten) bij cao worden verkort tot 3 maanden bij tijdelijk terugkerend werk (niet beperkt tot seizoensarbeid) dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Tevens wordt vanaf 2020 in de wet een uitzondering opgenomen dat invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke leerkrachten. Dit hoeft niet meer in de cao te staan.

Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die in dienst zijn van het bedrijf. Vanaf 2021 krijgen payrollkrachten recht op een goede pensioenregeling.

Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden

Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van de te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een vaste arbeidsomvang aanbieden.

 Rechtsgebieden van advocaat Maton:  strafrecht (wegenverkeerswet), arbeidsrecht, huurrecht, sociale zekerheid (Participatiewet gemeente, UWV), Wsnp zaken

AdvocaatDenBosch.nu

advocaatarbeidsrechtdenbosch.nl

advocatendenbosch.nl

advocaatnoordbrabant.nl

 arbeidsrechtspecialist

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of