Een uithuisplaatsing (UHP) van kinderen is een ingrijpende gebeurtenis in uw gezinssituatie !

Is uw kind of zijn uw kinderen eerst onder toezicht (OTS) geplaatst en daarna uit huis geplaatst (UHP) of heeft u een verzoekschrift ontvangen voor een ondertoezichtstelling (OTS) en / of uithuisplaatsing (UHP) van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg (tegenwoordig wordt gesproken over gecertificeerde instelling) of de Raad voor Kinderbescherming?

Het is dan belangrijk als u goed geadviseerd wordt en dat een deskundig advocaat u bijstaat tijdens een zitting bij de rechtbank of het gerechtshof. Maton Advocatuur & Mediation is gespecialiseerd in familiezaken en met name ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Uithuisplaatsing (UHP) 

In een aantal gevallen wordt de situatie bij het kind thuis dusdanig ernstig ingeschat dat de kinderrechter ook wordt gevraagd het kind uit huis te plaatsen. De wettelijke basis is te vinden in artikel 1:261 Burgerlijk Wetboek en de Wet op de Jeugdzorg.

Een uithuisplaatsing (UHP) is een heftige maatregel, voor zowel kind als ouders. De uithuisplaatsing (UHP) kan op diverse wijzen worden uitgevoerd en is afhankelijk van de toestand van het kind. Veelal wordt eerst onderzocht of het kind in een zogeheten netwerkgezin (grootouders, tante, oom e.a.) kan worden geplaatst. Is die mogelijkheid niet aanwezig, dan zal het kind worden geplaatst in een extern pleeggezin. In een aantal gevallen is het echter noodzakelijk dat het kind in een jeugdzorginstelling wordt geplaatst (gesloten plaatsing). In het laatste geval krijgt het kind automatisch een ‘eigen’ advocaat toegewezen die de belangen van het kind behartigt.

Bij uithuisplaatsing (UHP) is het doel om het kind uiteindelijk weer terug te plaatsen bij de ouders. Mede om die reden kan de uithuisplaatsing (UHP) door de rechter worden bevolen voor de maximale duur van één jaar. Na dat jaar kan de rechter beslissen dat de uithuisplaatsing (UHP) moet worden verlengd, maar niet eerder dan nadat de ouders hierover zijn gehoord en de gezinsvoogd nader heeft gerapporteerd.

Wat kan een advocaat voor u betekenen?

Een ondertoezichtstelling (OTS) en / of een uithuisplaatsing (UHP) is emotioneel zwaar en is soms echt een stap te ver. Juridische bijstand is dan van belang.

Een advocaat kan uw bezwaren tegen een eventuele ondertoezichtstelling c.q. uithuisplaatsing juridisch verwoorden en door middel van bijvoorbeeld bewijsmateriaal verweer voeren. De kinderrechter wordt dan zo van twee kanten voorgelicht over het al dan niet noodzakelijk zijn van ondertoezichtstelling c.q. uithuisplaatsing.

Is er al een beslissing van de kinderrechter dan kunnen wij wellicht voor u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof (dit is een hogere rechtbank).

Wij verlenen vooral rechtshulp in de regio zoals onder andere de plaatsen Den Bosch, Boxtel, Eindhoven, Nijmegen, Oss, Tilburg, Uden, Utrecht, Veghel, Vlijmen, Waalwijk en Wijk en Aalburg. Komt u buiten Noord-Brabant dan staan wij u ook graag bij.

 

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of