Afbeeldingsresultaat voor gezin tekening

Een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing zijn ingrijpende gebeurtenissen in uw gezinssituatie!!

Maton Advocatuur & Mediaton kan u hierin bijstaan en ondersteunen.

Is uw kind of zijn uw kinderen onder toezicht (OTS) gesteld en of daarna uithuisgeplaatst (UHP) of heeft u een verzoekschrift ontvangen voor een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van een gecertificeerde jeugdinstelling? U bent het er niet mee eens omdat de informatie niet klopt of de situatie is inmiddels veranderd? Het is belangrijk dat u goed geadviseerd wordt en dat een deskundig advocaat u bijstaat tijdens een zitting bij de rechtbank of gerechtshof. 

 

Steeds vaker worden er ook bij vechtscheidingen ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen uitgesproken.

Ondertoezichtstelling (OTS)

In artikel 1:254 BW is bepaald dat minderjarige (jonger dan 18 jaar) kinderen onder toezicht kunnen worden gesteld in het geval dat het  kind zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd en middelen om deze bedreiging af te wentelen, hebben gefaald.

Het is een jeugdrechtelijke beschermingsmaatregel die als doel heeft om er voor te zorgen dat de situatie waarin het kind verkeert veranderd en de zorgen die er zijn worden weggenomen.

Vaak gaat aan een ondertoezichtstelling (OTS) een melding vooraf. Iemand (school, huisarts, kinderopvang, maatschappelijk werk, familielid) maakt zich zorgen over een kind. Er wordt dan contact opgenomen met “Veilig Thuis”‘ die vaak een bezoek brengt aan het huisadres van het kind. Er wordt gesproken met de ouders van het kind en Veilig Thuis beoordelen of nader onderzoek noodzakelijk is of dat extra begeleiding genoeg is.  Is nader onderzoek gewenst, dan zal “Veilig Thuis” melding doen bij de Raad voor de Kinderbescherming of een andere gecertificeerde instelling die een onderzoek instelt naar de gezinssituatie. Dit onderzoek kan leiden tot een verzoek ondertoezichtstelling bij de kinderrechter, maar soms is extra hulp en begeleiding (het vrijwillige traject) voldoende zijn. 

Wordt er een verzoekschrift ingediend door jeugdzorg dan volgt een zitting bij de kinderrechter. Aan de hand van de rapportages oordeelt de rechter of een ondertoezichtstelling (OTS) noodzakelijk en wenselijk is. 

Wordt de ondertoezichtstelling (OTS) uitgesproken, dan is dat meestal voor een jaar. Gedurende dat jaar is het de bedoeling dat de ouder en het kind samen met een aangewezen gezinsvoogd toewerken naar een situatie waardoor begeleiding/toezicht niet meer nodig is. Maar soms lukt dat niet binnen een jaar en wordt de ondertoezichtstelling verlengd. 

Het ouderlijk gezag wordt beperkt omdat de gezinsvoogd bevoegd is (vaak in het uiterste geval) schriftelijke aanwijzingen te geven waartegen bezwaar kan worden gemaakt bij de rechter. U kunt hier ook een advocaat voor inschakelen.

Uithuisplaatsing (UHP)

In een aantal gevallen wordt de situatie bij het kind thuis dusdanig ernstig ingeschat dat de kinderrechter ook wordt gevraagd het kind uit huis te plaatsen. De wettelijke basis is te vinden in artikel 1:261 BW en de Jeugdwet.

Een uithuisplaatsing (UHP) is een heftige maatregel, voor zowel kind als ouders. De uithuisplaatsing (UHP) kan op diverse wijzen worden uitgevoerd en is afhankelijk van de toestand van het kind. Veelal wordt eerst onderzocht of het kind in een zogeheten netwerkgezin (grootouders, tante, oom e.a.) kan worden geplaatst. Is die mogelijkheid niet aanwezig, dan zal het kind worden geplaatst in een pleeggezin. In een aantal gevallen is het echter noodzakelijk dat het kind in een jeugdzorginstelling wordt geplaatst (gesloten plaatsing). In het laatste geval krijgt het kind automatisch een ‘eigen’ advocaat toegewezen die de belangen van het kind behartigt.
Bij uithuisplaatsing (UHP) is het doel om het kind uiteindelijk weer terug te plaatsen bij de ouders. Mede om die reden kan de uithuisplaatsing door de rechter worden bevolen voor de maximale duur van één jaar. Na dat jaar kan de rechter beslissen dat de uithuisplaatsing moet worden verlengd, maar niet eerder dan nadat de ouders hierover zijn gehoord en de gezinsvoogd nader heeft gerapporteerd.

Wat kan een advocaat voor u betekenen?

Een ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing is emotioneel zwaar en is soms echt een stap te ver.  Ook kunnen de vermelde gegevens in het verzoekschrift niet kloppen en zijn gebaseerd op leugens. Juridische bijstand is dan van belang. 

Een advocaat kan uw bezwaren tegen een eventuele ondertoezichtstelling c.q. uithuisplaatsing juridisch verwoorden en door middel van bijvoorbeeld bewijsmateriaal verweer voeren. De kinderrechter wordt zo van twee kanten voorgelicht over het al dan niet noodzakelijk zijn van ondertoezichtstelling c.q. uithuisplaatsing.

Is er al een beslissing van de rechtbank dan kan advocaat mr. Maton wellicht voor u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof (dit is een hogere rechtbank). 

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of