Het kantoor is al jaren gespecialiseerd in faillissementen en Wsnp-zaken in het gehele land

Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen. Deze regeling valt onder de Faillissementswet

 

Heeft u als privépersoon zoveel schulden dat u deze niet meer kunt aflossen dan kunt u zich wenden tot de gemeente of een gemeentelijke kredietbank van uw woonplaats.

De afdeling schuldhulpverlening van de gemeente en of de gemeentelijke kredietbank probeert uw schulden te saneren (saneringskrediet) of te bemiddelen. Het traject bij de gemeentelijke schuldhulpverlening of kredietbank heet het minnelijke traject (ook wel Msnp genoemd). Lukt het deze instanties niet dan kunt u door naar het wettelijke traject (Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Voor toelating tot de Wsnp moet een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. Daarbij dient de onmisbare verklaring ex artikel 285 Fw (Faillissementswet) aan de rechtbank te worden overgelegd. In de meeste gevallen verzorgt dit de gemeente.

Wordt u als schuldenaar (saniet) toegelaten tot de Wsnp dan benoemt de rechtbank een Wsnp-bewindvoerder (dit is iemand anders dan een beschermingsbewindvoerder) die al uw financiële in- en uitgaven controleert. Er geldt een postblokkade voor de eerste 13 maanden van het Wsnp traject. Het verschil tussen beide bewindvoerders is simpelweg gezegd dat de Wsnp-bewindvoerder er is voor de schuldeisers en de beschermingsbewindvoerder voor u als schuldenaar. U heeft meer kans om door de rechtbank of het gerechtshof (als u in beroep bent gekomen tegen een afwijzing door de rechtbank) te worden toegelaten tot de Wsnp als u voorafgaande het Wsnp-verzoek reeds een beschermingsbewindvoerder heeft. Voor het verkrijgen van een beschermingsbewindvoerder dient u een verzoek (dit kunt u zelf doen zonder advocaat) in bij de rechtbank waarbij u de eventuele toe te wijzen beschermingsbewindvoerder reeds heeft vermeld.

Het is de taak van de Wsnp-bewindvoerder om gedurende de Wsnp-regeling zo veel mogelijk geld te sparen voor het aflossen van uw schulden. Voor u zijn het 3 financiële zware jaren en u dient zich te houden aan de diverse regels, zoals:

a: geen nieuwe schulden maken;

b: sollicitatieverplichting;

c: afdrachtverplichting, en;

d: inlichtingenverplichting (gevraagd en ongevraagd).

 

In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld omdat er nieuwe schulden zijn ontstaan of niet voldaan is aan de afdracht verplichting) kan de eerste periode van 3 jaar met één of twee jaren worden verlengd.

Wordt er na 3 tot 5 jaren door de rechtbank een schone lei toegekend, dan bent u verlost van de schulden waarvan sprake was op het moment van het uitspreken van de schuldsaneringsregeling. Ook al heeft de Wsnp-bewindvoerder deze schulden niet geheel kunnen aflossen omdat uw inkomen ontoereikend was.

In de volgende situaties kan een advocaat voor u een beroepschrift indienen bij het gerechtshof: Let op de korte beroepstermijn van 8 dagen  !!!!

1. Beroep afwijzing toelating tot de Wsnp

De rechtbank heeft besloten om uw aanvraag tot toelating tot de Wsnp af te wijzen omdat bijvoorbeeld de schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan ( door onverantwoord koopgedrag, strafrechtelijke schulden, fraude, eerdere faillissementen, bepaalde belastingschulden).

2. Beroep tegen de tussentijdse beëindiging

Gedurende de periode van 3 tot 5 jaar  kan de rechtbank besluiten om de schuldsanering op te heffen (dit wordt een tussentijdse beëindiging genoemd) omdat u zich niet houdt aan de opgelegde verplichtingen. De rechtbank constateert dat u nieuwe schulden heeft gemaakt of dat u zich niet heeft gehouden aan de inlichtingsplicht en/of inspanningsplicht. Bij een eindzitting bij de rechtbank kan een advocaat u bijstaan om verweer te voeren. Wordt toch uw Wsnp / schuldregeling beëindigd door de rechtbank dan kan een advocaat u bijstaan in het hoger beroep bij het gerechtshof.

3. Beroep tegen niet toekenning schone lei

De rechtbank heeft besloten om na 3 of 5 jaren uw schuldsanering te beëindigen zonder schone lei.

Kosten:

Voor deze procedure komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met een minimale eigen bijdrage.  In Wsnp zaken wordt geen griffierecht (meer) geheven.

Mogelijk komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de advocaatkosten (dit is wel inkomensafhankelijk). U dient hiervoor zelf een aanvraag in te dienen bij de gemeente waarin u woonachtig bent. U heeft dan geen kosten voor deze procedures.

 

 

Maton Advocaten verleent vooral rechtshulp in de regio zoals de plaatsen: Den Bosch, Berlicum, Boxtel, Drunen, Eindhoven, Heusden, Nijmegen, Oss, Rosmalen, Rosmalen, Tilburg, Uden, Veghel, Vlijmen, Vught en Waalwijk. Komt u buiten Brabant dan staan wij u natuurlijk ook graag bij.

www.advocaatdenbosch.nu

www.advocaatnoordbrabant.nl

Den Bosch onderneemt

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of