Algemene voorwaarden van levering en van gebruik van de website.

Voorwaarden gebruik van de website(s)

Via onze website(s) stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die via deze website verleend worden. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Maton Advocaten B.V. (Maton Advocatuur & Mediation is een handelsnaam van Maton Advocaten B.V.) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. Ook geeft Maton Advocaten B.V. geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. 

Algemene Voorwaarden van levering

U kunt de Algemene Voorwaarden hier ook downloaden.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door ons aangenomen opdracht.

2. De opdracht  schept rechten en plichten tussen Maton Advocaten B.V. (Maton Advocatuur & Mediation is een handelsnaam van Maton Advocaten B.V.) en de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Maton Advocaten B.V. voor aanspraken van derden.

3. De aansprakelijkheid van Maton Advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat  onze  beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval  uitkeert. Indien, om welke reden dan ook, de verzekeraar niet uitkeert, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht.

4. Indien Maton Advocaten B.V. voor  de uitvoering van de opdracht derden inschakelt geldt de door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperking ook voor opdrachtgever. Maton Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden, tenzij die het gevolg zijn van opzet of grove schuld.

5. Wij zijn gerechtigd een voorschot op honorarium en verschotten te verlangen, en de werkzaamheden op te schorten tot dat het voorschot is voldaan.

6. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen. Een beroep op verrekening of opschorting aan de zijde van opdrachtgever is niet toegestaan.

7. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang van die datum is de wettelijke rente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke kosten van incasso.

8. Alle vorderingsrechten jegens Maton Advocaten B.V. in verband met de uitvoering van de opdracht vervallen, tenzij zij binnen een jaar nadat opdrachtgever daarmee bekend was geworden schriftelijk zijn ingediend bij Maton Advocaten B.V.

9. Uiterlijk 5 jaar na sluiting van het dossier eindigt de bewaarplicht van het dossier waarin zich bescheiden in verband met de opdracht bevinden, originele grossen van rechterlijke uitspraken en idem onderhandse overeenkomsten uitgezonderd. Na het verstrijken van genoemde termijn is opdrachtnemer gerechtigd het dossier te vernietigen.

10. Er is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit de opdracht-overeenkomst worden uitsluitend berecht door de rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij de wet anders voorschrijft.

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of