* Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad


Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht.

Of partijen nu bedrijfsmatig of privé zaken met elkaar doen, er is altijd sprake van een (al dan niet mondelinge) overeenkomst. Een overeenkomst bepaalt de rechtsverhouding tussen partijen. Meestal wordt er wel iets op papier gezet (een contract) en/of gelden er algemene voorwaarden. Bij een geschil tussen partijen wordt in eerste instantie gekeken naar wat er in het contract staat. Daarom is het van essentieel belang om de afspraken die partijen voor ogen hebben ook op een juridisch juiste wijze vast te leggen. De bijstand van een advocaat kan in dit voortraject allesbepalend zijn.

Wanprestatie
Als een partij tekortschiet in zijn verplichtingen die op grond van een contract op hem rusten (wanprestatie), dan kan de wederpartij allereerst nakoming vorderen van de overeenkomst. Eventueel heeft hij ook recht op vergoeding van schade die de hij door de vertraging lijdt. Een andere mogelijkheid is om de overeenkomst te ontbinden wegens wanprestatie. Ook dan ligt een vordering tot schadevergoeding (of in ieder geval terugbetaling van hetgeen al was betaald) voor de hand. AMS Advocaten kan u bijstaan en een rechtszaak aanhangig maken. Zo kan in kort geding nakoming (op straffe van een dwangsom) worden geëist of ontbinding in een bodemprocedure.

Onrechtmatige daad
Een onrechtmatige daad ziet op een doen of laten van iemand in strijd met een recht, een wetsregel of gewoonte waardoor een ander schade wordt toegebracht. De onrechtmatige daadpleger is in beginsel aansprakelijk om de schade die hij heeft veroorzaakt te vergoeden. Onder een onrechtmatige daad valt een hele schare aan schadegevallen: verkeersongeval (letselschade), productaansprakelijkheid, vernieling van goederen, onrechtmatige publicatie, hinder, enzovoort. Veel onrechtmatige daad geschillen hebben dan ook met name betrekking op de schade: wie is verantwoordelijk en hoe hoog is de schade?

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of