Arbeidsrecht uitspraak slapend dienstverband

WERKGEVER MOET MEEWERKEN AAN BEËINDIGING SLAPEND DIENSTVERBAND

Afbeeldingsresultaat voor jurisprudentie

Op vrijdag 8 november 2019 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de prejudiciële vragen over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Volgens de Hoge Raad moet een werkgever namelijk wel degelijk meewerken aan een beëindiging van een slapend dienstverband als de werknemer dat wenst.

Wat is een slapend dienstverband?

Als een werknemer ziek wordt, heeft de werkgever nog twee jaar de plicht om het loon van de zieke werknemer te betalen. Na deze termijn van twee jaar houdt de loondoorbetalingsverplichting op. De werkgever kan dan twee dingen doen: het dienstverband beëindigen en de bijbehorende transitievergoeding betalen, of het dienstverband niet beëindigen en deze als het ware ‘slapend’ laten voortbestaan. Geen beëindiging betekent immers ook geen transitievergoeding. Omdat werkgevers dan al twee jaar loon hebben doorbetaald tijdens ziekte, wordt die transitievergoeding namelijk vaak als onrechtvaardig beschouwd.

Oordeel Hoge Raad

De lijn is altijd geweest dat het in stand laten van een dienstverband alleen maar om aan de transitievergoeding te ontkomen weliswaar onfatsoenlijk is, maar de werkgever is nou eenmaal niet verplicht om het dienstverband te beëindigen. De langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft in die zin dan ook eigenlijk gewoon pech. Althans, dat was zo. De Hoge Raad zegt nu dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel gehouden is om in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Die vergoeding hoeft dan niet meer te bedragen dan hetgeen aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na de dag waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen. De uitzondering hierop is als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij de instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Dat dient de werkgever dan wel te onderbouwen en bewijzen.

Compensatie transitievergoeding

In het licht van het voorgaande is ook nog van belang dat per 1 april 2020 de Wet Compensatie Transitievergoedingen in dienst treedt. Op grond van deze regeling kan de werkgever die een transitievergoeding heeft uitbetaald aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in aanmerking komen voor compensatie voor die vergoeding van het UWV. Dit geldt ook voor transitievergoedingen die voor 1 april 2020 zijn uitbetaald. De Hoge Raad stelt dat de werkgever de aan de werknemer uit te betalen transitievergoeding ook moet voorfinancieren. Als deze voorfinanciering echter leidt tot ernstige financiële problemen, kan de rechter beslissen dat de betaling aan de werknemer in termijnen plaatsvind op wordt opgeschort tot na 1 april 2020.

Conclusie

Met deze uitspraak heeft de Hoge Raad het roer dus volledig omgegooid. Een slapend dienstverband is feitelijk niet meer toelaatbaar en de werkgever kan niet meer ontkomen aan het betalen van de transitievergoeding. Gelukkig staat daar inmiddels wel compensatie tegenover.

Heeft u een slapend dienstverband neem dan contact op met Maton Advocatuur & Mediation te s’-Hertogenbosch.

Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of