Werkgevers

Wat kunnen we voor u betekenen als werkgever ?


De arbeidsovereenkomst Uw arbeidsverhouding met de werknemer begint uiteraard met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een aantal juridische onderdelen van een contract kunnen zijn:

  • concurrentiebeding en/of relatiebeding
  • toepassing CAO
  • arbeidsvoorwaarden

Een arbeidscontract kan voor u veel juridische consequenties hebben. Wij kunnen een contract voor uw opstellen of voor u controleren. Langdurige ziekte van een werknemer

Het kan voorkomen dat werknemers voor langere tijd ziek thuis blijven. Wat zijn uw rechten en plichten dan?
Het kan voorkomen dat de bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer niet ziek is en uw werknemer daar heel anders over denkt. Als u het standpunt van de arbodienst overneemt, kan de werknemer bij het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV ) een second opinion (een deskundigenoordeel) aanvragen. Dit oordeel is zwaarwegend maar nog steeds geen bindend advies. Als werkgever heeft u gedurende dit onderzoek de mogelijkheid de loonbetaling op te schorten tot er meer bekend is, nadat u de werknemer eerst heeft gewaarschuwd dat u opschorting overweegt. Na deze second opinion kan een werknemer alleen nog maar naar de rechter stappen om eventueel loondoorbetaling bij ziekte op te eisen. Dit kan een werknemer in beginsel pas doen na de second opinion.
U  mag een zieke werknemer nooit zomaar ontslaan gedurende de eerste twee jaar. Pas na deze periode mag u een ontslagvergunning aanvragen. In een aantal gevallen is overigens geen vergunning meer nodig.

Als een werknemer twee jaar ziek is, niet heeft kunnen werken en het er ook niet naar uitziet dat hij snel weer aan de slag kan, mag de werkgever hem van de loonlijst schrappen. Hier zitten echter wel wat voorwaarden aan. Belangrijk hierbij is de Wet Verbetering Poortwachter. Immers, bij de beoordeling van de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat het UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) onder meer na of werknemer en werkgever zich voldoende hebben ingespannen voor reïntegratie. Uit de poortwachtertoets moet het volgende blijken:

  • De werknemer is volledig arbeidsongeschikt voor de overeengekomen werkzaamheden;
  • De werkgever en werknemer hebben voldoende reïntegratie-inspanningen verricht, maar zonder resultaat;
  • Reïntegratie van de werknemer in aangepaste of passende arbeid in het bedrijf binnen afzienbare termijn is niet mogelijk (ook niet via scholing).

Als hieraan voldaan wordt, kan de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden beëindigd worden. Dus beide partijen moeten erachter staan. Is dit het geval, dan sluiten werkgever en werknemer een overeenkomst. Een ontslagvergunning en ontslagprocedure zijn dan niet nodig. Echter, als de werknemer niet instemt met ontslag langs deze weg dan is alsnog een procedure bij het UWV (of kantonrechter) noodzakelijk.

Wij kunnen voor u naar een goede juridische oplossing zoeken voor beide partijen en trachten een dure juridische procedure te voorkomen.
Mocht het echter noodzakelijk zijn om een procedure te voeren, dan kunnen wij u uiteraard ook deskundige bijstand verlenen bij het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of de procedure bij de kantonrechter.
Kortom wij kunnen u juridisch adviseren met al uw arbeidsrechtelijke problemen.
Advocaat mr. Maton verleent onder andere rechtshulp in de navolgende plaatsen: Ammerzoden, Arnhem, Berlicum, Best, Den Bosch, Boxtel, Breda, Eindhoven, Hedel, HeusdenOss, Rosmalen, Tilburg, UdenVeghel, Vlijmen, Vught, Waalwijk en Wijk en Aalburg.  Komt u buiten Brabant, bijvoorbeeld Nijmegen of Utrecht, dan verzoeken wij u toch om contact met ons op te nemen. Maton Advocatuur & Mediation Den Bosch, Vughterweg 1, 5211 CH ′s-Hertogenbosch, tel. 073-610 06 14
Bel mij terug!

    Bel 073-610 06 14 of